A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज कळीला एक फूल भेटले

आज कळीला एक फूल भेटले
हृदय चोरिले कुणी हृदय चोरिले

असा कसा लपुनछपून चोर घरी आला
अजाणतेपणी कसे न्याहाळिले त्याला
काही कळेना मला काय वाटले

बावरली आतुरली मोहरली प्रीती
पंख फुटे लहर उठे गीत जुळे ओठी
प्रणयसुखाचे मनी भाव साठले

घडोघडी मनोमनी भास नवे नवे
जवळ दिसे दूर असे तेच मला हवे
एक हरवले आज एक शोधिले

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले