A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर
निवडक अभिप्राय
चीन मध्ये बसून ही गाणी ऐकतो तेव्हा काय वाटते ते सांगावयास शब्दच उरत नाहीत. मुलाला आईचा पदर मिळाला की वाटते तसे म्हटले तरी चालेल… खरेच आपल्या या संग्रहाबद्दल धन्यवाद.
- सुजाता उल्हास पाटील