A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

निवडक अभिप्राय
चीन मध्ये बसून ही गाणी ऐकतो तेव्हा काय वाटते ते सांगावयास शब्दच उरत नाहीत. मुलाला आईचा पदर मिळाला की वाटते तसे म्हटले तरी चालेल… खरेच आपल्या या संग्रहाबद्दल धन्यवाद.
- सुजाता उल्हास पाटील