A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जो नटला पापें

जो नटला पापें मधुभाषी ।
जनता कां त्या नेता गणी साचा? ॥

न रुचे करुणा जया ।
पतनिं तराया । होय वृथा वदतां वाचा ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार- गोविंद माशेलकर
∙ स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - सत्तेचे गुलाम
राग - भीमपलास
ताल-त्रिवट
चाल-लोगछवा प्यारे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  गोविंद माशेलकर
  स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.