संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
Email : aathavanitli.gani@gmail.com 🔗
Connect on Facebook : 🔗
Connect on Twitter : 🔗
Conceived, Crafted, Cared by : Alka Vibhas  🔗
संकल्पना आणि संचलन : अलका विभास
निवडक अभिप्राय
अचानक १९८० च्या दशकातले एक गाणे आठवले. रात्रभर खूप शोधले.. अस्वस्थ झालो आणि अचानक ही वेबसाईट सापडली.. अनुराधा पौडवालचे.. 'मी आले रे..' आणि त्याबरोबरच समकालीन गाण्यांचा खजिना सापडला. आधाशासारखा तुटून पडलो.. रात्रभर गाणी ऐकत बसलो.. पुन्हा पुन्हा ऐकत बसलो.. शब्द समोर.. स्वर कानावर.. गाणी ओठांवर.. रसेंद्रिये तृप्त झाली.
- राजेंद्र जोशी