A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नृपकन्या तव जाया

नृपकन्या तव जाया, आर्या; सुखविलासीं सोडीना विनया ॥

वस्त्राच्छादना विरल कराया, भिजवितां कां मम काया ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
माणिक वर्मा
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - भैरवी
ताल-दीपचंदी
चाल-ना मारो पिचकारी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
नृप - राजा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  बालगंधर्व
  माणिक वर्मा