A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वैरि मारयाला

वैरि मारयाला, ही गोशाला ॥

प्रमुदित माता, रिपुबल मनवितां ।
करि मृदुल दूध अरि वध, सबल अबला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
आशा खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- मालकंस
ताल-त्रिताल
चाल-कृष्णमाधो राम
गीत प्रकार - नाट्यगीत
अरि - शत्रु.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व
  आशा खाडिलकर