A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म

(सांवळें सुंदर रूप मनोहर
राहो निरंतर हृदयीं माझे ।

आणीक कांहीं इच्छा आह्मां नाहीं चाड
तुझें नाम गोड पांडुरंगे ॥)

विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म ।
भेदाभेदभ्रम अमंगळ ॥१॥

अइका जी तुह्मी भक्त भागवत ।
कराल तें हित सत्य करा ॥२॥

कोणाही जिवाचा न घडो मत्सर ।
वर्म सर्वेश्वरपूजनाचें ॥३॥

तुका ह्मणे एका देहाचे अवयव ।
सुखदुःख जीव भोग पावे ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - शांक-नील
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- पं. जितेंद्र अभिषेकी, संगीत- शांक-नील
• स्वर- बालगंधर्व, संगीत- ???.
चाड - शरम.
वर्म - दोष, उणेपणा / खूण.
वैष्णव - विष्णुभक्त.
भावार्थ-

  • सगळे जगच विष्णुमय आहे असे मानणे हा वैष्णवांचा धर्म आहे. यात भेद मानणे, फरक करणे हे वाईट आहे.
  • हे भगवंताच्या भक्तांनो, तुम्ही सत्याचे स्वरूप ओळखून हिताचे ते करा.
  • सर्व ठिकाणी भरलेल्या देवाच्या पूजनाचे तत्‍व ध्यानात घ्या आणि कोणाही जिवाचा मत्‍सर करू नका.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, एका देहाचेच सगळे अवयव आहेत. एका अवयवाला सुख किंवा दु:ख झाले तर ते सगळ्या देहाला जाणवते.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  बालगंधर्व