A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भावार्थ
संतांच्या रचनांचे तज्ञांनी लिहिलेले भावार्थ, केवळ संदर्भासाठी.
  अधिक देखणें तरी   अरे अरे ज्ञाना झालासी
  अवघाचि संसार सुखाचा   असा कसा देवाचा देव
  आजि सोनियाचा दिनु   एक तत्त्व नाम दृढ धरीं
  ऐक ऐक सखये बाई   कन्या सासुर्‍याशीं जाये
  कान्होबा तुझी घोंगडी   काय या संतांचे
  केशवाचे भेटी लागलेंसे   घनु वाजे घुणघुणा
  घेई घेई माझे वाचे   चंदनाचे हात पायही
  जाऊं देवाचिया गावा   जाणीव नेणीव भगवंती
  जेथें जातों तेथें तूं माझा   जंववरी रे तंववरी
  जें का रंजलेंगांजले   तारूं लागले बंदरीं
  तुज सगुण ह्मणों कीं   तुझिये निडळीं
  तूं माझी माउली   दादला नको ग बाई
  देवाचिये द्वारीं उभा   धन्य आजि दिन
  निर्गुणाचा संग धरिला   निर्गुणाचे भेटी आलो
  पडिलें दूरदेशीं   परब्रह्म निष्काम तो हा
  पाहतोसी काय आता पुढे   पुण्य पर‍उपकार पाप ते
  पैल तो गे काऊ   पंढरपुरीचा निळा
  पांडुरंगकांती दिव्य तेज   बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल
  भेटीलागीं जीवा लागलीसे   मोगरा फुलला (१)
  मुंगी उडाली आकाशीं   याजसाठीं केला होता अट्टहास
  योगियां दुर्लभ तो म्यां   रात्र काळी घागर काळी
  रुणुझुणु रुणुझुणु रे   रूप पाहतां लोचनीं
  रंगा येईं वो येईं   लहानपण देगा देवा
  वारियाने कुंडल हाले   विठ्ठल हा चित्तीं
  विश्वाचे आर्त   विष्णुमय जग वैष्णवांचा
  विंचू चावला   वृक्ष वल्ली आह्मां सोयरीं
  सगुणाची सेज निर्गुणाची   सत्वर पाव ग मला
  समाधि साधन संजीवन   सुख पाहतां जवापाडें
  सुंदर ते ध्यान   हरि उच्‍चारणीं अनंत
  हेचि दान देगा देवा   ज्ञानियांचा राजा