A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ज्ञानियांचा राजा

ज्ञानियांचा राजा गुरू महाराव ।
ह्मणती ज्ञानदेव तुह्मां ऐसें ॥१॥

मज पामरासीं काय थोरपण ।
पायींची वाहाण पायीं बरी ॥२॥

ब्रह्मादिक जेथें तुह्मां वोळगणे ।
इतर तुळणें काय पुढे ॥३॥

तुका ह्मणे नेणे युक्तीचिया खोलीं ।
ह्मणोनि ठेविली पायीं डोई ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - राम फाटक
स्वराविष्कार- पं. भीमसेन जोशी
रवींद्र साठे, केशव बडगे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- पं. भीमसेन जोशी, संगीत- राम फाटक.
• स्वर- रवींद्र साठे, केशव बडगे, संगीत- भास्कर चंदावरकर, चित्रपट- आक्रीत (१९८१).
वोळगणे - सेवा करणे / शरण येणे.
भावार्थ-

  • तुम्ही ज्ञानी माणासांचे गुरू महाराज आहात म्हणून तुम्हाला ज्ञानदेव म्हणतात.
  • मला गरिबाला मोठेपण कशास देता? पायांतली वहाण पायांतच बरी.
  • ब्रह्मादिक देव जेथे तुमच्या ज्ञानापुढे शरण जातात, कौतुक करतात, तेथे इतरांच्या तुलना काय पुर्‍या पडणार !
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, ज्ञानाची किंवा वागणुकीची तशी खोली मला माहिती नाही आणि म्हणूनच मी तुमच्या पायावर डोके ठेवले आहे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

 

  पं. भीमसेन जोशी
  रवींद्र साठे, केशव बडगे