A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घेई घेई माझे वाचे

घेई घेई माझे वाचे ।
गोड नाम विठोबाचें ॥१॥

तुह्मी घ्या रे डोळे सुख ।
पहा विठोबाचें मुख ॥२॥

तुह्मी ऐका रे कान ।
माझ्या विठोबाचें गुण ॥३॥

मना तेथें धांव घेई ।
राहें विठोबाचे पायीं ॥४॥

(रूपीं गुंतले लोचन ।
पायीं स्थिरावले मन ॥५॥

देहभाव हरपला ।
तुज पाहता विठ्ठला ॥६॥)

तुका ह्मणे जीवा ।
नको सोडूं या केशवा ॥७॥
भावार्थ-

  • ए माझ्या वाचे, तू विठोबाचे गोड नाव नेहमी घेत जा.
  • डोळ्यांनो, तुम्ही विठ्ठलाचे मुख पहा. ते पाहताना तुम्हाला आनंद होऊन सुखी व्हाल.
  • कानांनो, ऐका रे ऐका माझ्या विठोबाचे गुण ऐका.
  • मना, त्या विठ्ठलाचे चरणी धाव घे. त्याचे ध्यान कर.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, हे जीवा, या केशवाला म्हणजेच विठ्ठलाला तू कधी सोडू नको.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.