A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तारूं लागले बंदरीं

तारूं लागले बंदरीं ।
चंद्रभागेचिये तिरीं ॥१॥

लुटा लुटा संतजन ।
अमुप हें रासी धन ॥२॥

जाला हरिनामाचा तारा ।
सीड लागलें फरारा ॥३॥

तुका जवळी हमाल ।
भार चालवी विठ्ठल ॥४॥
अमुप - अमाप.
तारु - नौका.
तारा - जहाज.
फरारा - ध्वज / पताका / निशाण.
भावार्थ-

  • या चंद्रभागा नदीच्या काठावर पंढरपूर या बंदराला जहाज आले आहे.
  • संत लोकहो, या जहाजावरील पारमार्थिक आणि भक्ती यांच्या धनाच्या राशी तुम्ही लुटून न्या. भरभरून न्या.
  • या हरिनामाच्या जहाजाचे शीड मोठ्या डौलाने फडकत आहे.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, विठ्ठलरूपी सामानाचे ओझे वाहण्यासाठीच मी उभा आहे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.