A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाहतोसी काय आता

पाहतोसी काय ।
आतां पुढें करीं पाय ॥१॥

वरि ठेवूं दे मस्तक ।
ठेलों जोडूनि हस्तक ॥२॥

बरवें करीं सम ।
नको भंगों देऊं प्रेम ॥३॥

तुका ह्मणे चला ।
पुढती सामोरे विठ्ठला ॥४॥
ठेला - उभा राहिलेला / कुंठित.
बरवा - सुंदर / छान.
सम - सारखे, समान / तुल्य.
भावार्थ-

  • देवा पाहत काय राहिलास? आता तू आपले पाय पुढे कर ना.
  • मी हात जोडून उभा आहे. तुझ्या पायावर मला माझे मस्तक ठेवू दे.
  • तुझे प्रेम सारखे राहू दे. त्या प्रेमाचा भंग करू नको. सगळे चांगले कर.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, चला, आपण सारे पुढे जाऊन विठ्ठलाच्या समोर उभे राहू.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.