A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सत्वर पाव ग मला

सत्वर पाव ग मला । भवानीआई रोडगा वाहीन तुला ॥१॥

सासरा माझा गांवी गेला । तिकडेच खपवी त्याला ॥२॥

सासू माझी जाच करिते । लवकर नेई ग [१] तिला ॥३॥

जाऊ माझी फडफड बोलति । बोडकी कर ग तिला ॥४॥

नणंदेचें कारटं [२] किरकिर करितें । खरूज होऊं दे त्याला ॥५॥

दादला मारून आहुती देईन । मोकळी कर ग मला ॥६॥

एका जनार्दनीं सगळेंच जाऊं दे । एकटीच राहूं दे मला ॥७॥
गीत - संत एकनाथ
संगीत - शाहीर मनोहर जोशी
स्वर- शाहीर मनोहर जोशी
गीत प्रकार - लोकगीत, संतवाणी, या देवी सर्वभूतेषु
  
टीप -
• [१] - मूळ भारुडात 'निर्दाळी' (निर्दालन - नायनाट, संपूर्ण नाश.)
• [२] - मूळ भारुडात 'पोर'.
खरूज - त्वचेचा एक रोग.
दादला - नवरा.
बोडकी - केशवपन केलेली विधवा.
रोडगा - कणकेचा वरवंट्यासारखा जाड भाजलेला गोळा.
पृथक्‌
या रचनेत नाथांनी वापरलेली रूपके-
सत्वर - लवकर
आहुती - बळी
सासरा - अहंकार
सासू - कल्पना
जाऊ - इच्छा (कामाजीची बायको)
नणंदेचे पोर - द्वेष
दादला - अविवेक

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.