A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काळ्या मातीत मातीत

काळ्या मातीत मातीत तिफण चालते
वीज थयथय नाचते, ढग ढोल वाजवितो

सदाशिव हाकारतो नंदी बैलाच्या जोडीला
संग पारवती चाले ओटी बांधून पोटाला
सरीवरी सरी येती, माती न्हातीधुती होते
कस्तुरीच्या सुवासानं भूल जिवाला पडते
भूल जिवाला पडते वाट राघूची पाहते
राघू तिफण हाणतो मैना वाटुली पाहते

झोळी झाडाला टांगून राबराबते माउली
तिथं झोळीतल्या जीवा व्हते पारखी साउली
अभिषेकात घामाच्या आसं देवाचं पूजन
पिकं हालती डोलती जणू करती भजन
गव्हा-जोंधळ्यात तवा सोनंचांदी लकाकते
जशी चांदी लकाकते, कपाशी फुलते

चालं ऊनपावसाचा पाठशिवणीचा खेळ
लोणी पायाला वाटती मऊ भिजली ढेकळं
काळ्या ढेकळात डोळा हिरवं सपान पाहतो
डोळा सपान पाहतो काटा पायांत रुततो
काटा पायांत रुतता लाल रगात सांडतं
लाल रगात सांडतं हिरवं सपान फुलतं
कस्तुरी - एक अतिशय सुगंधी द्रव्य.
तिफण - तीन फण्यांची- शेतांत बी पेरण्याचे आऊत.

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर