A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निळें हें व्योम

निळें हें व्योम निळें हें सप्रेम । निळेपणें सम आकारलें ॥१॥

नीळवर्ण ब्रह्म नीळवर्ण कर्म । नीळवर्ण आश्रम गुरु देखे ॥२॥

निळेपणें वर्तो नीळेपणें खातों । निळपण पाहातो निळे पणें ॥३॥

निळिये रजनी वाहे मोतिया सारणी । निळेपणें खाणीं सांपडली ॥४॥

मन तो निळिये गोविंदाचिये सोसे । विरहिणी पाहे वाटुलि ऐसी ॥५॥

ज्ञानदेव आला नीळवर्ण शाळा । निळेपण गोंवळा रातलीये ॥६॥
गोंवळा - गोपाळ, गुराखी.
रातणें - रत होणे.
व्योम - आकाश.
पृथक्‌
ज्ञानदेवांच्या दोन स्वतंत्र रचना एकत्र करून हे पद तयार झाले आहे.
त्या रचना अशा आहेत-
(१)
निळें हें व्योम निळें हें सप्रेम । निळेपणें सम आकारलें ॥१॥
नीळवर्ण ब्रह्म नीळवर्ण कर्म । नीळवर्ण आश्रम गुरु देखे ॥२॥
निळेपणें वर्तो नीळेपणें खातों । निळपण पाहातो निळे पणें ॥३॥
ज्ञानदेव आला नीळवर्ण शाळा । निळे पण गोंवळा रातलीये ॥४॥

(२)
निळिये रजनी वाहे मोतिया सारणी । निळेपणें खाणीं सांपडली ॥१॥
आंगणीं चिंतामणि जळधरु सिंपणी । अमृतसाजणी जीवनकळा ॥२॥
सुमनाचे शेजे विरहिणी विराजे । शयनीं सुलजे आरळ सेज ॥३॥
माजयानें हटीं मुखकमळ टेंकी । निळिये अवलोकी कृष्णमूर्ति ॥४॥
कमळणी आमोद सुस्वाद मकरंद । चंदनाची अभेद उटी अंगी ॥५॥
कर्पूरपरिमळें दिव्य खाद्य फळें । ठेऊनि सोज्वळें वाट पाहे ॥६॥
मन तो निळिये गोविंदाचिये सोसे । विरहिणी पाहे वाटुलि ऐसी ॥७॥
ज्ञानदेवी निळिये वाटुले गोविंदीं । कृष्ण निळिये पदीं ठाव जाला ॥८॥

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.