A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुत्‍ना थमाल ले थमाल

कुत्‍ना थमाल ले थमाल आपुल्या गाई ।
आम्ही आपुल्या घलासि जातो भाई ॥१॥

तुम्ही थोलल्या पातलाचे लेक ।
तुह्मांमधले मी गलीब आहे एक ।
मदला म्हणतां ले जाई गाई लाख ।
किती धावूं ले कातां लागला पायी ॥२॥

काली पिवली ले गाय आहे तान्हेली ।
या या गवल्याची धवली गाय पलाली ।
मदला देखुनी तो गवली हाका माली ।
काली कांबली हिलुनि घेतली थाली ॥३॥

काल बलाचि ले बलाचि खलवस केला ।
तुम्ही सल्वांनी फाल फाल घेतला ।
मी गलीब ले म्हणुनी थोलका दिला ।
तू म्हनसिल ले याला कलतीच नाही ॥४॥
मूळ रचना

कुत्‍ना थमाल रे थमाल आपुल्या गाई ।
आम्ही आपल्या घलासि जातो भाई ॥१॥

तुम्ही थोलल्या पातलाचे लोक ।
तुम्हांमधी ले मी गलीब आहे एक ।
मदला म्हणतां ले जाई गाई लाख ।
किती मी धावूं ले कांता लागला पायी ॥२॥

काली पिवली ले गाय आहे तान्हेली ।
या या गवल्याची धवली गाय पलाली ।
मदला देखुनी तो गवली हाका माली ।
काली कांबली हिलुनि घेतली थाली ॥३॥

काल बलाचि ले बलाचि खलवस केला ।
तुम्ही सर्ल्वांनी फाल फाल घेतला ।
मी गलीब ले म्हणून थोलका दिला ।
तू म्हनसिल ले याला कलतीच नाही ॥४॥

कृष्ण म्हणे रे 'उगा राहि बोबड्या गा ।
तुझ्या गायी रे मीच वळवितो गड्या ।
नाहितर धाडिन रे गोपाळांच्या जोड्या' ।
नामा म्हणे रे गोष्ट रोकडी पाही ॥५॥

  संपूर्ण कविता / मूळ रचना

 

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.