A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाणीव नेणीव भगवंती

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाही ।
उच्चारणीं पाहीं मोक्ष सदा ॥१॥

नारायण हरी उच्चार नामाचा ।
तेथे कळी-काळाचा रीघ नाही ॥२॥

तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी ।
ते जीवजंतुसि केवि कळे ॥३॥

ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ ।
सर्वत्र वैकुंठ केले असे ॥४॥
कळिकाळ - संकट.
केविं - कशा प्रकारे.
जाणीव - जाणण्याची शक्ती / बुद्धी, ज्ञान.
नेणीव - अज्ञान.
रीघ - प्रवेश.
भावार्थ-

हरि-नाम स्मरणात जाणिवेला किंवा नेणिवेला विशेष किंमत नाही. मुख्य, भाव पाहिजे. भावपूर्वक हरि-नामाचे उच्चारण करीत गेल्याने न कळत हृदयाची शुद्धी होतच जाते. नाम-स्मरणाची ही जादू वेदानांही पूर्णपणे आकलन झालेली नाही. मग सामान्य जिवाला ती कशी कळणार? नाम-स्मरणाने हे जगच वैकुंठ-स्वरूप, मोक्षधाम होऊन जाते.

आचार्य विनोबा भावे
ज्ञानेश्वरांची भजनें
सौजन्य- परंधाम प्रकाशन, वर्धा.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.