A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखि बघ अघटित घडले ग

सखि बघ अघटित घडले ग
स्वप्‍नामधल्या निशिगंधाची अवचित हो‍ऊन गेले ग !

मजला काही न कळले ग
संथ शांत या सरितेचे जळ आज खळाळून उठले ग !

गगन धरेवर झुकले ग
सुधबुध सारी राधे परि मी पुरती हरवुनी गेले ग !

वादळ वारे सुटले ग
श्रावण मेघापरी बरसला, सचैल पुरती न्हाले ग !
सरिता - नदी.

 

Print option will come back soon