A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू विसरुनि जा रे

तू विसरुनि जा रे विसरुनि जा
तुझ्या जीवनी चुकुनी आले, चुकले होते वाट

यौवनाची आली चाहूल, तिथे थबकले प्रीतीपाऊल
परिचय झाला आणिक अवचित केली जिवाला साथ

दिनराती ज्या स्वप्‍नी रमले, प्रीत-स्वप्‍न ते पुरे भंगले
दृष्ट लागली सांग कुणाची, फसला सारा घाट

इच्छा एकच उरी धरी मी, तुला वरावे पुढल्या जन्मी
या जन्मी तर असाच साहिन दैवाचा उत्पात
गीत - गंगाधर महाम्‍बरे
संगीत - यशवंत देव
स्वर- आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत
उत्पात - अनर्थ.

 

Print option will come back soon