A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जय शंकरा गंगाधरा

जय शंकरा! गंगाधरा!

गौरीहरा, गिरिजावरा!
विपदाहरा, शशिशेखरा!

विष प्राशुनी जगतास या,
दिधली सुधा करूणाकरा!
गीत- विद्याधर गोखले
संगीत - पं. राम मराठे
स्वराविष्कार - पं. राम मराठे
पं. राम देशपांडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- मंदारमाला
राग- अहिर भैरव
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

  पं. राम मराठे
  पं. राम देशपांडे