A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आतां राग देई मना

आतां राग देई मना शांततेला;
वीर हा; असुर संहार झाला ॥

कोप दुर्गचि खरा दुर्बला जाहला,
विजयदायक मला, बंदी याला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी हिराबाई बडोदेकर
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
इंदिराबाई खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत विद्याहरण
राग- बागेश्री
ताल-झपताल
चाल-आतां राम पाहि मना
गीत प्रकार - नाट्यगीत मना तुझे मनोगत
असुर - राक्षस.

 

  बालगंधर्व
  इंदिराबाई खाडिलकर