A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
म्हातारा इतुका न अवघें

म्हातारा इतुका न अवघें पाऊणशें वयमान ।
लग्‍ना अजुनि लहान ॥

दंताजीचें ठाणें उठलें, फुटले दोन्ही कान ।
डोळे रुसले कांहिं न बघती नन्‍ना म्हणते मान ॥

तुरळक कोठें केस रुपेरी, डोइस टक्कल छान ।
भार वयाचा वाहुनि वाहुनि कंबर होय कमान ॥

काठीवांचुनि नेट न पाया परि मोठें अवसान ।
उसनी घेउनि ऐट चालतां काय दिसें तें ध्यान ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वराविष्कार- हृषिकेश कामेरकर, श्रीरंग भावे
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - शारदा
चाल-शांति धरा नृपराज
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, चित्रगीत
  
टीप -
• नाटकातील पदाची ध्वनीफित अनुपलब्ध.
• स्वर- श्रीरंग भावे, हृषिकेश कामेरकर, संगीत- कौशल इनामदार, चित्रपट- बालगंधर्व (२०११).
• स्वर- आशा भोसले, संगीत- शंकरराव कुलकर्णी, चित्रपट- शारदा (१९५१).

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  हृषिकेश कामेरकर, श्रीरंग भावे
  आशा भोसले