A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राधाधरमधुमिलिंद जयजय

राधाधरमधुमिलिंद । जयजय रमारमण हरि गोविंद ॥

कालिंदी-तट-पुलिन-लांच्छित सुरनुतपादारविंद, जयजय ॥

उद्‌धृतनग मध्वरिंदमानघ सत्यपांडपटकुविंद, जयजय ॥

गोपसदनगुर्वलिंदखेलन बलवत्स्तुतितें न निंद, जयजय ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- शरद जांभेकर
रामदास कामत
प्रभाकर कारेकर
पं. भीमसेन जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - सौभद्र
राग - यमन
चाल-विठाई माउली
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
अण्ड - ब्रह्मांड.
अनघ - पापरहित.
अरविंद - कमळ.
अरि - शत्रु.
अलिंद - घराच्या पुढचा ओटा.
उद्धृतनग - गोवर्धन पर्वत.
कुविंद - विणकर (कोष्टी).
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.
पुलिन - वाळू.
मधु-कैटभ - मधु व कैटभ हे विष्णू निजला असता त्याच्या कानातून उत्‍पन्‍न झाले. हे ब्रह्मदेवास भक्षणार होते, इतक्यात विष्णूने त्यांना ठार मारले.
मिलिंद - भ्रमर, काळा भुंगा.
रमण - पती.
सत्यप - ब्रह्मदेव.
सुर - देव.
पृथक्‌

राधा-अधर-मधु-मिलिंद । जयजय रमा-रमण हरि गोविंद ॥

कालिंदी-तट-पुलिन-लांच्छित सुर-नत-पद-अरविंद, जयजय ॥

उद्‌धृतनग मधु-अरि-दम-अनघ सत्यप-अण्ड-पट-कुविंद, जयजय ॥

गोप-सदन-गुरु-अलिंद-खेलन बलवत्‌ (बलवंत- खुद्द नाटककार बळवंत पांडुरंग किर्लोस्कर)-स्तुति-तें न-निंद, जयजय ॥
 

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  शरद जांभेकर
  रामदास कामत
  प्रभाकर कारेकर
  पं. भीमसेन जोशी