A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नरवर कृष्णासमान

नरवर कृष्णासमान घेतसे जन्मा, भाग्य उदेलें हें, शिकवी सुकर्मा ॥

बहुत नृपति ते आले गेले, परि मनाला यदुवर झाला मंत्र महान ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
आशा खाडिलकर
मालिनी राजूरकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - पहाडी
ताल-कवाली
चाल-चल गये
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर, नाट्यसंगीत
नृपति - राजा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  बालगंधर्व
  आशा खाडिलकर
  मालिनी राजूरकर