A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रमवाया जाऊं

रमवाया जाऊं । प्रियासी ।
रमवाया जाऊं ॥

मेघ असो कीं रात्र असो ही ।
पर्जन्याची वृष्टि पडो ही ।
भीती तयाची मजला नाहीं ।
विघ्‍न कांहीं येऊं ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
यशवंत लोलेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - मृच्छकटिक
चाल-व्यर्थ अम्हि अबला
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.