A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अरे खोप्यामधी खोपा

अरे खोप्यामधी खोपा
सुगडिणीचा चांगला
पहा पिल्लासाठी तिनं
झोका झाडाला टांगला

पिल्लं निजती खोप्यात
जसा झुलता बंगला
तिचा पिल्लांमधी जीव
जीव झाडाला टांगला

खोपा विणला विणला
जसा गिलक्याचा कोसा
पाखराची कारागिरी
जरा बघ रे माणसा

तिची उलूशीच चोच
तेच दात, तेच ओठ
तुले दिले रे देवानं
दोन हात, दहा बोटं
गीत - बहिणाबाई चौधरी
संगीत - वसंत पवार
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - मानिनी (१९६१)
गीत प्रकार - चित्रगीत
खोपा - घरटे.
गन्यागंप्या - अजाजळ.
गिलके - एक प्रकारची फळ भाजी.
मिये - मिळे.
सुगरन (सुगरण) - या पक्षिणीला खोपा (घरटे) विणता येतो. या पक्षाच्या नराला ते करता येत नाही.
मूळ रचना-

अरे खोप्यामधी खोपा
सुगरनीचा चांगला
देखा पिलासाठी तिनं
झोका झाडाले टांगला

पिलं निजली खोप्यात
जसा झुलता बंगला
तिचा पिलामधी जीव
जीव झाडाले टांगला !

सुगरीन सुगरीन
अशी माझी रे चतुर
तिले जल्माचा संगाती
मिये गन्यागंप्या नर

खोपा इनला इनला
जसा गिलक्याचा कोसा
पाखराची कारागिरी
जरा बघ रे मानसा !

तिची उलूशीच चोच
तेच दात, तेच ओठ
तुले देले रे देवानं
दोन हात दहा बोटं?

 

Print option will come back soon