A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अत्तराचा फाया तुम्ही मला

अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया

विरहाचे ऊन बाई
देह तापवून जाई
धरा तुम्ही माझ्यावरी चंदनाची छाया

नाही आग नाही धग
परि होइ तगमग
विस्तवाशिवाय पेटे कापराची काया

सुगंधाने झाले धुंद
जीव झाला ग बेबंद
देहभान मी विसरावे अशी करा माया
गीत - कवी संजीव
संगीत - वसंतकुमार मोहिते
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - भाऊबीज
गीत प्रकार - चित्रगीत, लावणी
फाया - बोळा.

 

Print option will come back soon