A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बुडता आवरीं मज

बुडतां आवरीं मज ।
भवाचे सागरीं ॥१॥

नको मानुं भार ।
पाहों दोषांचे डोंगर ॥२॥

आहे तें सांभाळी ।
तुझी कैसी ब्रीदावळी ॥३॥

तुका ह्मणे दोषी ।
मी तो पातकांची राशी ॥४॥

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.