A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांगभलं रं देवा

चांगभलं रं देवा चांगभलं रं
जोतिबाच्या नावानं चांगभलं रं

नाव तुझं मोठ्ठं देवा कीर्ती तुझी भारी
डंका तुझा ऐकुनी गा आलो तुझ्या दारी
किरपा करी माझ्यावरी हाकेला तू धाव रं
चांगभलं रं

भल्या उंच डोंगरात देवा तुझा वास रं
मर्जी तुझ्या भक्तावरी देवा तुझी खास रं
चुकलीया वाट ज्याची त्याला तुझं दार रं
ज्याला नाही जगी कोणी त्याचा तू आधार रं

आलो देवा घेउनी मनी भोळा भाव रं
सेवा गोड माझी ही मानुनिया घे
नाही मोठं मागणं नाही खुळी हाव रं
बापावाणी माया तू लेकराला दे
डोई तुझ्या पायावर, मुखी तुझं नाव रं
चांगभलं रं
चांगभले करणे - स्तुती करणे, गुणगान गाणे.

 

  अजय गोगावले, अतुल गोगावले