A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिगंबरा दिगंबरा

दिगंबरा दिगंबरा
श्रीपादवल्लभ दिगंबरा

दत्तगुरूंचे नाम स्मरा हो
दत्तगुरूंचे भजन करा

हे नामामृत भवभयहारक
अघसंहारक त्रिभुवनतारक
आत्मसुखाचा मोक्ष लुटाया
अमोल ठेवा हाती धरा

दत्तचरण माहेर सुखाचे
दत्तभजन भोजन मोक्षाचे
कवच लाभता दत्तकृपेचे
कळिकाळाचे भय न जरा

हा उत्पत्ति-स्थिति-लयकर्ता
योगज्ञान-उद्गाता, त्राता
दत्तचरित मधु गाता गाता
भवसागर हा पार करा
अघ - पाप.
कळिकाळ - संकट.
भव - संसार.