A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एक लाजरा न्‌ साजरा

एक लाजरा न्‌ साजरा मुखडा, चंद्रावानी फुलला ग
राजा मदन हसतोय कसा कि जीव माझा भुलला ग
ह्या एकांताचा तुला इशारा कळला ग
लाज आडवी येती मला कि जिव माझा भुलला ग
नको रानी नको लाजू, लाजंमदी नको भिजू
हितं नको तितं जाऊ, आडोशाला उबं र्‍हाऊ
का?.. बघत्यात!

रेशिम विळखा घालुन सजना नका हो कवळुन धरू
लुकलुक डोळं करुन भोळं बगतंय फुलपाखरू
कसा मिळावा पुन्हा साजनी मोका असला ग

डोळं रोखुन थोडं वाकुन झुकू नका हो फुडं
पटरघुम पटरघुम करून कबूतर बघतंय माज्याकडं
लई दिसानं सखे आज ह्यो धागा जुळला ग

बेजार झाले सोडा सजणा शिरशिरी आली अंगा
मधाचा ठेवा लुटता लुटता बघतोय चावट भुंगा
मनात राणी तुझ्या कशाचा झोका झुलला ग?

 

  अरुण सरनाईक, उषा मंगेशकर