A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हले डुले हले डुले

हले डुले हले डुले पाण्यावरी नाव
पैलतिरी असेल माझ्या राजसाचा गाव

कुठून बाई ऐकु येई पावा
उगीच कसा भास असा व्हावा
कोण दूर घुमवी सूर लागेना ग ठाव

शांत जली का हलली छाया
कोण असे भुलवितसे वाया
हळूच हसे लपुनी बसे चालवुनी भाव

कुजबुजते माझ्या मी कानी
गुणगुणते अस्फुट ही गाणी
मीच हसे मीच फसे, काय हा स्वभाव
पावा - बासरी, वेणु.