A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हासत वसंत ये वनी

हासत वसंत ये वनी, अलबेला !
प्रियकर पसंत हा मनी धरणीला !

घनवनराई बहरुनी येई
कोमल मंजुळ कोयल गाई
आंबा पाही फुलला, चाफा झाला पिवळा
जाईजुई चमेलीला भर आला शेवंतीला, घमघमला !

सतेज टवटवली, कळी जशी कवळी
चंद्रकोर इवली नभात लुकलुकली
आला शीतळ वारा, बरसत अमृतधारा
मृदुल फुलांचा करी झुला !