A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही माला विमला का जोडी

ही माला विमला का जोडी त्या अनुरागाला अनुगता मला ॥

लगबग हृदया । कर करि जाया । जो भाळला त्याला ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वर- भार्गवराम आचरेकर
नाटक - सत्तेचे गुलाम
राग - बिहाग
ताल-त्रिताल
चाल-देखोरी बमेरको
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.