A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही माला विमला का जोडी

ही माला विमला का जोडी त्या अनुरागाला अनुगता मला ॥

लगबग हृदया । कर करि जाया । जो भाळला त्याला ॥
गीत- भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वर - भार्गवराम आचरेकर
नाटक- सत्तेचे गुलाम
राग- बिहाग
ताल-त्रिताल
चाल-देखोरी बमेरको
गीत प्रकार - नाट्यगीत
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  भार्गवराम आचरेकर