A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
इवल्याइवल्याशा

इवल्याइवल्याशा
टिकल्याटिकल्यांचे
देवाचे घर बाई उंचावरी
ऐक मजा तर ऐक खरी!

निळीनिळी वाट
निळेनिळे घाट
निळ्यानिळ्या पाण्याचे झुळुझुळु पाट
निळ्यानिळ्या डोंगरांत निळीनिळी दरी!

चांदीच्या झाडांना सोन्याची पाने
सोनेरी मैनेचे सोनेरी गाणे
सोन्याची केळी, सोन्याचा पेरू
सोनेरी अंब्याला सोन्याची कैरी!

देवाच्या घरात गुलाबाची लादी
मऊमऊ ढगांची अंथरली गादी
चांदण्याची हंडी, चांदण्याची भांडी
चांदोबाचा दिवा मोठा लावला वरी!