A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जठरानला शमवाया

जठरानला शमवाया नीचा ।
कां न भक्षिसी गोमय ताजें ॥

धनलोभानें वद आजवरी ।
किती नेणत्या मूक कुमारी ॥

त्वां दिधल्या रे वृद्धवरकरीं ।
खाटिकही तव कृतिला लाजे ॥
गीत- गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर -
नाटक- संगीत शारदा
राग- अडाणा
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यगीत
गोमय - गाईचे शेण.
जठरानल - भूक.
नेणता - अजाण.