A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जठरानला शमवाया

जठरानला शमवाया नीचा ।
कां न भक्षिसी गोमय ताजें ॥

धनलोभानें वद आजवरी ।
किती नेणत्या मूक कुमारी ॥

त्वां दिधल्या रे वृद्धवरकरीं ।
खाटिकही तव कृतिला लाजे ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत शारदा
राग - अडाणा
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
गोमय - गाईचे शेण.
जठरानल - भूक.
नेणता - अजाण.