A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झाला महार पंढरीनाथ

झाला महार पंढरीनाथ
काय देवाची सांगू मात?

नेसला मळिण चिंधोटी
घेतली हातामधी काठी
घोंगडी टाकिली पाठी
करी जोहार दरबारात!

मुंडाशात बांधिली चिठी
फेकतो दुरुन जगजेठी
'दामाजीनं विकली जी कोठी-
त्याचं घ्यावं दाम पदरात!'

खळखळा ओतिल्या मोहरा
'घ्या जी मोजून, पावती करा'
ढीग बघून चमकल्या नजरा
शहा घाली बोट तोंडात!
जोहार - प्रणाम / शूद्रांनी करावयाचा रामराम.
मुंडासे - पागोटे.
मळीण - घाणेरडा / गंजलेला.