A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशाला काशी जातो रे बाबा

कशाला काशी जातो रे बाबा, कशाला पंढरी जातो?

संत सांगती ते ऐकत नाही, इंद्रियांचे ऐकतो
कीर्तनी मान डोलतो परि कोंबडी-बकरी खातो

वडीलजनाचे श्राध्द कराया, गंगेमाजी पिंड देतो
खोटा व्यापार जरा ना सोडी, तो देव कसा पावतो

झालेले मागे पाप धुवाया देवापुढे नवस देतो
तुकड्या म्हणे सत्य आचरणावाचोनी, कोणीच ना मुक्त होतो

 

Print option will come back soon
  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज