A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या छकुलीचे डोळे

माझ्या छकुलीचे डोळे दुध्या कवडीचे डाव
बाई, कमळ कमळ, गोड चिडीचं ग नांव

जरी बोलते ही मैना, माझी अजून बोबडे
मला लागती ते बाई खडीसाखरेचे खडे

सार्‍या जगाचं कौतुक इच्या झांकल्या मुठींत
कुठें ठेवूं ही साळुंकी, या डोळ्याच्या पिंजर्‍यांत !

कसे हांसले ग खुदकन माझ्या बाईचे हे ओंठ
नजर होईल कोणाची, लावुं द्या ग गालबोट !
कवडी - समुद्रातील एका जलजंतूच्या शरीरावरील कवच.
चिडी - चिमणी.