A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन हे खुळे कसे

मन हे खुळे कसे- गगनी पाखरू जसे
गंधवारा बिलगताना त्यास भुलते कसे

आकाशाची गहन निळाई
तशी कुणाची ओळख होई
एक अनामिक हुरहुर लावी जन्‍मभरीचे पिसे

मेघाआडुनी कुणी बोलवी
अमृतजादू करून दाखवी!
व्याकुळतेच्या भाळी केवळ पाण्याचे आरसे

ऋतू फुलांच्या गावी येई
भ्रमर मिठीचे गाणे गाई
माळावरती अता सुरांचे उदासवाणे ठसे
पिसे - वेड.