A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मान्य कांत वरिल हा

मान्य कांत वरिल हा । रवि राज्य करित ।
मम मनिं निशिदिनिं तो हा ॥

धन्य हंसिका । मौक्तिक वांच्छित ।
खुलवि फुलवि शशि तारका ॥
गीत- य. ना. टिपणीस
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत आशा-निराशा
राग- धानी
ताल-त्रिवट
गीत प्रकार - नाट्यगीत
निशिदिनी - अहोरात्र.
वांच्छा - इच्छा.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व