A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
म्यां लोटिली संकटीं

म्यां लोटिली संकटीं ।
निष्कारण शारदा बिचारी,
मानिल मजसि महाकपटी ॥

बाल मृगी वृकमुखिंची ओढुनि ।
टाकियली दावाग्‍निंत हातीं ।
केविं ताप साहिल सुकुमारी एकटीं संकटीं ॥
गीत- गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर - रामदास कामत
नाटक- संगीत शारदा
चाल-माई सरसती शारदा
गीत प्रकार - नाट्यगीत
दावाग्‍नि - वणवा.
वृक - लांडगा.