A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नदीच्या पल्याड बाई

नदीच्या पल्याड बाई झाडी लई दाट
तिथूनच जाई माझ्या माहेराची वाट

ओलांडता झाडी लागे रामाची टेकडी
दिसते तिथून माझ्या मामाची झोपडी
झोपडीपासून वाहे झुळुझुळु पाट

मुलं मामाची पाहून उतरतो शीण
मामीच्या मायेत रात्र एखादी राहून
माहेराची ओढ लागे होताच पहाट

जाता जरा पुढे लागे शिवाचा शिवार
कसलेली शेती पीक देई दाणेदार
धन्यापरी ताठ उभी जोंधळ्याची ताट
गीत - वामन कर्डक
संगीत - मधुकर पाठक
स्वर- सुप्रभात काळे
राग - जयजयवंती
गीत प्रकार - भावगीत
शिवार - शेत.

 

Print option will come back soon