A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नका गडे माझ्याकडे

नका गडे माझ्याकडे पुन्हा पुन्हा पाहू
लाजरीच्या रोपटिला दृष्ट नका लावू

घोटाळते पायामाजी तुरुतुर चाल
आडतात ओठावरी मनातले बोल
नका बाई माझ्यामागे नदीवरी येऊ

पाहील ना कुणीतरी सोडा माझी वाट
मुलुखाचे द्वाड तुम्ही निलाजरे धीट
इतुक्यावरी हासूनिया वेड नका लावू

माथ्यावरी वैशाखाचे रणरणे ऊन
छंदीफंदी डोळियांचे त्यात आगबाण
बावरल्या हरिणीची नका पाठ घेऊ
पाठ घेणे - पाठलाग करणे / गळ घालणे.

 

Print option will come back soon