A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नसता माझ्या मनात काही

नसता माझ्या मनात काही
पाठलाग हा उगाच बाई

झाली नजरानजर जराशी
हसला तुम्ही, हसले मीही
यात वावगे झाले काही?

बघत सारखे येता पुढुनी
ओठ चावुनी मनात गढुनी
मान खालती घालुनि जाई

जाता जाता मागे वळुनी
तुम्हीच बघता आले कळुनी
सहज जेधवा पाही मीही

स्वाभाविक ही उसळुनि आली
लाज रंगुनी खेळत गाली
अर्थ तयाचा भलता होई

पदराचा हा लागुन वारा
कोट छातिचा तुमच्या सारा
कोसळुनि हा सदैव राही
कोट - तट, मजबूत भिंत.
जेधवा - जेव्हा.