A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निंदिती हे लोक जरीही

निंदिती हे लोक जरीही विसर त्यांचे बोलणे
या जगाची रीत आहे, निंदणे मग वंदणे

लोकपालन करित होता तरीही रामा निंदिले
पतिव्रता सीता जरीही पापी तिजला ठरविले
वाचता रामायणी ते भरून येती लोचने

ज्ञानदेवाला जगाने मारिले पिडिले किती
परि समाधीवरी तयाच्या आसवे जन ढाळिती
जीवन आहे दो घडीचे, ऊन केव्हा चांदणे

पुत्र होता सारथ्याचा म्हणुन कर्णा निंदिले
कवचकुंडल दान देता लोक वंदू लागले
जे असे भाळी तुझ्या ते तोवरी तू सोसणे
गीत - मधुकर जोशी
संगीत - दशरथ पुजारी
स्वर- सुमन कल्याणपूर
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon