A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पांडुकुमारा पार्थ नरवरा

पांडुकुमारा पार्थ नरवरा, राखा वचनाला ।
निश्चय माझा नढळे जरि हा कंठ कुणीं चिरला ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - संगीत सौभद्र
राग - सदर
ताल-सदर
गीत प्रकार - नमन नटवरा