A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रात आज धुंदली

रात आज धुंदली, प्रीत आज रंगली
मन वेडे गुंतले आज तुझ्या कुंतली

टिपुन तूच घेतले चांदणे नभांतले
रातराणी आज ही बहरली तुझ्यामुळे
चांदणी झुरे मनी मुग्ध पाहुनी खळी
प्रीत आज रंगली !

लाजरे गुलाब दोन गालांवर लाजले
रंग-कुंचल्याविना चित्र कसे साधले
अमूर्त काय कल्पना मूर्त आज या स्थली
प्रीत आज रंगली !
कुंचला - रंग देण्याचा ब्रश.
कुंतल - केस.

 

Print option will come back soon