A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सहज तुला गुपित एक

सहज तुला गुपित एक सांगते दुपारी
डोळियांत आली गडे प्रीत माझी लाजरी

बैसते ओटीवरी नजर वळे अंगणी
अंगणांत बहरते रानजाई देखणी
जाईखाली उभा असे हासरा शिकारी

सांजवेळी गोठ्यांतली गाय लागे हंबरू
सोडते ग धारेसाठी, ओढ घेई वासरू
गोठ्यामधे दिसे सखे सावळा मुरारी

पहाटेला ओठांवरी गीत एक जागले
अंतरांत कोणसे हळुच बाई बोलले
ओढाळले मन नेई माझिया सासरी