A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सहज तुला गुपित एक

सहज तुला गुपित एक सांगते दुपारी
डोळियांत आली गडे प्रीत माझी लाजरी

बैसते ओटीवरी नजर वळे अंगणी
अंगणात बहरते रानजाई देखणी
जाईखाली उभा असे हासरा शिकारी

सांजवेळी गोठ्यातली गाय लागे हंबरू
सोडते ग धारेसाठी, ओढ घेई वासरू
गोठ्यामधे दिसे सखे सावळां मुरारी

पहाटेला ओठांवरी गीत एक जागले
अंतरात कोणसे हळूच बाई बोलले
ओढाळले मन नेई माझिया सासरी

 

Random song suggestion
  सुमन कल्याणपूर